ledningsgrupp

Förväntningarna på en ledningsgrupp överensstämmer ofta med förväntningarna på den individuella chefen och ledaren - gruppen ska vara målfokuserad, uppgiftsorienterad - "därför finns vi till!" - och strategisk.
Det överordnade uppdraget för ledningsgruppen är att åstadkomma och arbeta för en gemensam målbild och riktning, och ta ett gemensamt ansvar för helheten, för verksamheten.

Ledningsgruppens fungerande har stor betydelse för och inverkan på verksamhetens möjligheter till måluppfyllelse, förutsättningar för utveckling, rådande organisationskultur och i slutänden även på den generella arbetsmiljön.

En ledningsgrupp kan under perioder utsättas för påfrestningar som påverkar förutsättningarna för att bedriva ett moget och effektivt ledarskap.
Det kan vara påfrestningar som påverkas av yttre faktorer – marknadsfaktorer, konjunkturberoende faktorer, beslut fattade av ledning högre upp i organisationen eller politiska beslut. Påfrestningarna inom en ledningsgrupp kan även vara interna och handla om konkurrens, revirtänkande och personkonflikter. Det är inte heller ovanligt med svårigheter i samspel mellan den som leder ledningsgruppen och gruppens övriga medlemmar.
I sådana situationer är det lätt att det övergripande målet glöms bort och det gemensamma ansvaret för helheten sviktar – ledningsgruppen har tappat sitt fokus – ”därför finns vi till!”

Vi har lång erfarenhet av arbete med ledningsgrupper; genom organisationspsykologens erfarenhet av förändringsarbete i ledningsgrupper och genom mångårig chefserfarenhet av att leda och delta i ledningsgruppens dagliga arbete.
Tillsammans med uppdragsgivaren skräddarsyr vi en insats för ett utvecklingsarbete inom ledningsgruppen, med fokus på uppgift, roller och samspel.