Ledarskap

Förväntningarna på en chef och ledare är många gånger stora – du ska vara målfokuserad, strategisk och drivande, samtidigt lyhörd, närvarande och socialt kompetent. Kunna vara uppgiftsorienterad – och samtidigt en visionär som ska kunna entusiasmera dina medarbetare.

Ledarskapet utgår inte bara från de styrkor eller förmågor som ledaren själv har, utan utformas i ett sammanhang; såväl ett organisatoriskt sammanhang som i samspel mellan ledaren och medarbetarna.

Som ledare och ansvarig för verksamhet och medarbetare kan man därför från tid till annan behöva utrymme och möjlighet att reflektera kring sin egen roll, och det sammanhang som man verkar i.

Ledarutveckling

En ledarsutvecklingsprocess ger möjlighet för ledaren att möta sig själv i sin ledarroll, utveckla förmågan att utöva ett effektivt ledarskap och få tid att tänka igenom beslut och vägval.

Att göra en problemformulering och beskriva ett mål är centralt vid ledarutveckling och syftar till att tydliggöra beteenden som hindrar önskat resultat, och utveckla och stärka förmågor som leder till ett mer effektivt ledarskap. Som start och avslutning i en ledarutvecklingsprocess genomför vi därför ett trepartssamtal mellan överordnad chef, ledaren och psykolog.

I trepartssamtalet går vi tillsammans igenom chefens bedömning av ledarens styrkor, svagheter och utvecklingsområden. I det inledande trepartssamtalet bestäms fokus för utvecklingsarbetet och en gemensam målbild formuleras, vilket lägger grunden för ledarens utvecklingsarbete i samarbete med psykologen. I samband med avslut genomförs ett sista trepartssamtal där både chef och ledare får ge sin bild av det aktuella läget och resonera kring fortsatt utveckling.

Ledningsgrupp

Förväntningarna på en ledningsgrupp överensstämmer ofta med förväntningarna på den individuella chefen och ledaren – gruppen ska vara målfokuserad, uppgiftsorienterad – ”därför finns vi till!” – och strategisk.
Det överordnade uppdraget för ledningsgruppen är att åstadkomma och arbeta för en gemensam målbild och riktning, och ta ett gemensamt ansvar för helheten, för verksamheten.

Ledningsgruppens fungerande har stor betydelse för och inverkan på verksamhetens möjligheter till måluppfyllelse, förutsättningar för utveckling, rådande organisationskultur och i slutänden även på den generella arbetsmiljön.

En ledningsgrupp kan under perioder utsättas för påfrestningar som påverkar förutsättningarna för att bedriva ett moget och effektivt ledarskap.
Det kan vara påfrestningar som påverkas av yttre faktorer – marknadsfaktorer, konjunkturberoende faktorer, beslut fattade av ledning högre upp i organisationen eller politiska beslut. Påfrestningarna inom en ledningsgrupp kan även vara interna och handla om konkurrens, revirtänkande och personkonflikter. Det är inte heller ovanligt med svårigheter i samspel mellan den som leder ledningsgruppen och gruppens övriga medlemmar.
I sådana situationer är det lätt att det övergripande målet glöms bort och det gemensamma ansvaret för helheten sviktar – ledningsgruppen har tappat sitt fokus – ”därför finns vi till!”

Vi har lång erfarenhet av arbete med ledningsgrupper; genom organisationspsykologens erfarenhet av förändringsarbete i ledningsgrupper och genom mångårig chefserfarenhet av att leda och delta i ledningsgruppens dagliga arbete.
Tillsammans med uppdragsgivaren skräddarsyr vi en insats för ett utvecklingsarbete inom ledningsgruppen, med fokus på uppgift, roller och samspel.

Urval och personbedömning

Att anställa och introducera en ny chef och ledare är tidskrävande och kostsamt. Om den nyanställde ledaren inte visar sig svara upp mot ställda förväntningar kan det medföra kostnader långt större än de faktiska anställningskostnaderna.

Det är lätt att fatta tycke för en person under en rekryteringsintervju, men hur vet man att man har funnit den lämpligaste kandidaten?

Personlighetsdrag och egenskaper påverkar en persons förmåga att prestera i en specifik roll.
Det finns forskningsstöd för att ett antal personlighetsdrag och egenskaper har samband med framgång i ledarroller; de viktigaste av dessa är generell begåvning, personlig mognad, målinriktning och förmåga att hantera stress.

En personbedömning innebär att kandidaten genomgår psykologiska test och en djupintervju där egenskaper som är viktiga för den specifika rollen kan beskrivas och ge värdefull information om kandidatens möjlighet att leva upp till verksamhetens förväntningar på rollen. En djupintervju i samband med test kan även ge kandidaten möjlighet att reflektera över sina styrkor, svagheter och utvecklingsområden. Urvalsprocessens utrymme för självreflektion hos kandidaten och återkoppling från psykolog kan även öka kandidatens förutsättningar att motsvara krav och förväntningar i en tänkt roll.

Vi erbjuder urval med personbedömning och second opinion vid såväl extern som intern rekrytering.

Ledarutvecklingsprogram

Vårt ledarutvecklingsprogram är vad det heter (!), ett program för att utveckla ledare. Ett gott ledarskap förutsätter att ledaren får möjlighet att reflektera kring och integrera sina erfarenheter, att dela detta med andra vidgar och fördjupar referensramen.

Vårt program är upplagt i 4 moduler, två dagar per modul på internat och innehåller teorier och praktiska övningar som har sin utgångspunkt i aktuell forskning. Under ledarutvecklingsprogrammet ges också möjligheter till handledning på egna case. Programmet inleds och avslutas med trepartssamtal.

Målet med programmet är:

  • att få fördjupad insikt om egna drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden att förvalta och utveckla i rollen som ledare.
  • att få fördjupad kunskap om grupp och team och ledarskapets betydelse för att utveckla gruppen.
  • att få verktyg och arbetsmetoder att nyttja i ett operativt såväl som strategiskt ledarskap.

Modul 1: Självledarskap
Teori, praktiska övningar och handledning utifrån rollperspektivet. Analys av eget beteende och styrkor i ledarrollen bl.a. med hjälp av 360° test.
Modul 2: Leda andra
Teori, praktiska övningar och handledning kring grupputveckling, hur man skapar effektiva team och förändringsledning.
Modul 3: Det kommunikativa ledarskapet
Teori och övningar kring det kommunikativa ledarskapet, med fokus
på hur ett utvecklande ledarskap grundar sig i en god kommunikativ
förmåga. Modulen fokuserar på feedback, coaching samt det svåra samtalet och konflikthantering.
Modul 4: Hållbart ledarskap/medarbetarskap
Teori, praktiska övningar och handledning med fokus
på chefens och ledarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

Vi vill veta vad du tycker
Hör av dig!